Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Le Mediamix d’Alix

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor de eenmanszaak Le Mediamix d’Alix. Ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen beide partijen – opdrachtgever en uitvoerder – een schriftelijke bevestiging.

Artikel 2. Offertes

Een nauwkeurige prijsofferte wordt opgesteld op basis van een gedetailleerde briefing. Prijzen zijn exclusief 21% BTW. De offerte vormt de basis voor de latere factuur, geldt alleen voor de specifieke opdracht en vermeldt een vervaldatum. (Anders bedraagt de geldigheidsduur 20 werkdagen.) De uitvoering van de opdracht start pas na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever, via mail of schriftelijk.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

Le Mediamix d’Alix garandeert als leverancier een professioneel resultaat in overeenstemming met de actuele normen in haar vakgebieden.

Artikel 4. Aanpassingen

De opdrachtgever heeft recht op twee revisierondes voor tekst en video, tenzij anders overeengekomen. Aanpassingen die nog weinig met de oorspronkelijke opdracht te maken hebben, worden tegen het normale uurtarief gefactureerd. Ze vallen niet onder de prijsafspraken zoals vermeld in de offerte.

Artikel 5. Eigendomsrechten

De geleverde foto’s(1), teksten en video’s blijven eigendom van Le Mediamix d’Alix tot de factuur volledig betaald is. Vanaf dan neemt de opdrachtgever het eigendomsrecht volledig over.
(1) Exclusief foto’s waarvoor intellectueel eigendom geldt: voor trouwfeesten en fotosessies voor privégebruik (portretfoto’s, familiefoto’s, shoots voor koppels, huisdieren en privé-events)

Artikel 6. Geheimhouding

Alle gegevens over de opdracht, opdrachtgever of het project blijven vertrouwelijk. Behalve op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van foto’s, teksten en video’s van Le Mediamix d’Alix. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de foto’s, teksten en video’s van de opdrachtnemer. Die garandeert wel origineel en authentiek werk af te leveren.

 

Artikel 8. Klachten

Klachten over facturen of diensten moet gecommuniceerd worden binnen de 10 dagen na levering of ontvangst. Is de geleverde tekst al bewerkt of verwerkt, dan vervalt de geldigheid van de klacht. Le Mediamix d’Alix is maar aansprakelijk voor het bedrag vermeld op de factuur.

Artikel 9. Facturatie

De factuur volgt na of bij het indienen van het definitief product.

De betalingstermijn bedraagt 30 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur. Voor het verstrijken van de deadline kan de opdrachtgever de factuur nog betwisten. Het gedeeltelijk of volledig niet betalen van de factuur geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 8% met een minimum van € 50. Bovendien volgen verwijlintresten van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldatum van de oorspronkelijke factuur. (art. 1147 BW)

Als op de factuur een betalingskorting wordt vermeld, vervalt die na de uiterste betaaldag. De nieuwe factuur van de betalingsherinnering geldt dan als bindend.

Artikel 10. Voorschotten

Sommige opdrachten starten pas na betaling van een voorschot, tenzij anders overeengekomen door opdrachtgever en opdrachtnemer. (Bijv. tussentijdse facturen)

Artikel 11. Wijziging opdracht

Een eenzijdige wijziging van de opdracht, ook voor het verstrijken van de deadline, geldt als meerwerk. Als de opdracht wijzigt, spreken opdrachtgever en opdrachtnemer een nieuwe deadline af. Bij meerwerk volgt ook een nieuwe offerte of eindfactuur, tenzij een aantoonbare fout van Le Mediamix d’Alix aan de basis ligt. (In dat geval dekt de offerte/factuur het meerwerk.)

Artikel 12. Verzuim opdrachtgever

Als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verhindert door nalatigheid of onbereikbaarheid kan Le Mediamix d’Alix de verdere uitvoering van de opdracht stopzetten. In dat geval worden reeds gemaakte kosten of gepresteerde werkuren in rekening gebracht.

Artikel 13. Bewijs

Opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaarden allebei elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.

Artikel 14. Bevoegdheid

De overeenkomst valt onder het Belgische recht. Betwistingen of geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 

 

Huwelijksfotografie

1.       Foto en video gemaakt door Le Mediamix d’Alix kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op de website alsook op sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2.       De boeking van een huwelijksreportage bij Le Mediamix d’Alix is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt, kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.

3.       Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie.

4.       Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen de 3 maanden voor de huwelijksdatum, wordt een annulatiekost van € 150 bovenop het voorschot aangerekend.

5.       De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijksreportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

6.       Een huwelijksreportage van Le Mediamix d’Alix wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage en usb krijgt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. De foto’s kunnen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf.

7.       Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

8.       Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

9.       Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

10.   Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, alsook de consultatie en drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.

 

               

Fotosessies 

Voor portretfotografie, sessies voor koppels, familiefoto’s, sessies met huisdieren en privé-events.

1.       Foto en video gemaakt door Le Mediamix d’Alix kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website alsook op sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2.       Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van laattijdige annulatie van een sessie rekenen we bovenop het voorschot kosten aan omdat we de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld krijgen. Dit bedraagt € 50 voor afzegging de avond voordien, €100 voor afzegging de dag van de sessie zelf.

3.       De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

4.       De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

5.       De foto's worden pas bewerkt en de galerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

6.       Een fotosessie van Le Mediamix d’Alix wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de foto’s krijgt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. De foto’s kunnen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf.

7.       Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

8.       Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto's betreft.

9.       Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

10.   Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven.